สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
   คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
   
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
Email : online@inet.co.th
Call Center โทร.02-141-3052 Fax 02-143-7987 
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
8.30-17.30 น.
หรือ Line ID: @Thaijobjob

กรณีมีข้อสงสัยในส่วนของวุฒิการศึกษาการสมัคร ติดต่อได้ที่ 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 
02-141-3052 Fax 02-143-7987
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้อง โดยดำเนินการตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินให้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 ภายในเวลา 22.00 น. หรือเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ลำดับที่ในการสมัครจะ มีผลต่อลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.ค่าธรรมเนียมในการสอบ  จำนวน  350  บาท
2.ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน  30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ https://womenfund.thaijobjob.com/
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : คณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน www.womenfund.in.th หรือ https://womenfund.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-3052 Fax 02-143-7987
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.