ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายผู้ชื่อมีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายผู้ชื่อมีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก รายผู้ชื่อมีสิทธิสอบฯ
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามาร ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามาร ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
 
ภาคเหนือ 
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
 
 
ภาคอีสาน
 
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
สถานที่สอบ : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรรานี จังหวัดอุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรรานี จังหวัดอุดรธานี
 
 
ภาคกลาง
 
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 
ภาคใต้
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา
 
 
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 01 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 02 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 03 นักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 04 นิติกร
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เเจ้งความประสงค์เลือกสถานที่สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เเจ้งความประสงค์เลือกสถานที่สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี